CONFERENCE PROGRAMS 2020

DIARY OF EVENTS Ngày & Giờ Date & Time Địa điểm Location Nội dung Content 24/03/2020 9:00 – 11:30 Phòng Họp 3 – Lầu 3 Meeting Room 3 – 3th Floor HỌP BÁO Press Conference 24/03/2020 9:30 – 16:00 Phòng Hội thảo Seminar Room Hội thảo – Seminar TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH (MES […]