DIARY OF EVENTS

Ngày & Giờ

Date & Time

Địa điểm

Location

Nội dung

Content

24/03/2020

9:00 – 11:30

Phòng Họp 3 – Lầu 3

Meeting Room 3 – 3th Floor

HỌP BÁO

Press Conference

24/03/2020

9:30 – 16:00

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH (MES LAB)

Linh hoạt chuyển đổi chuỗi cung ứng và cơ cấu sản phẩm để ứng phó với các biến động trên quy mô toàn cầu

 

Multi Engineering Solutions Laboratory (MES LAB)

Diversifying the supply chains and products to response to global volatilities

25/03/2020

9:00 – 16:00

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST)

Thực phẩm Việt ra thế giới – công nghệ, quản lý chất lượng, bao bì và câu chuyện thương hiệu

 

VIETNAM ASSOCIATION OF FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (VAFoST)

Vietnamese food products in global market: technology, quality management, packaging and the brand story.

20/03/2019

9:00 – 11:30

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

ACTIVE & INTELLIGENT PACKAGING INDUSTRY ASSOCIATION (AIPIA)

Bao bì thông minh và công nghệ đóng gói bền vững: Nâng cao lợi nhuận, năng suất và giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt

 

Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Helping Vietnamese Packers and Brand Owners Improve Profits and Performance Through Smart Packaging and Sustainable Technologies

For more information, please contact us:
Ms. Alice Tran
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

PPV 2019 OVERVIEW

10 July, 2019