TECHNICAL SEMINAR: Active & Intelligent Packaging (A&IP) for Food Safety & Security & Traceability across the Supply Chain

ĐÓNG GÓI BAO BÌ HOẠT HÓA & BAO BÌ THÔNG MINH (A&IP) ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THỰC PHẨM VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC XUYÊN SUỐT CHUỖI CUNG ỨNG

Active & Intelligent Packaging (A&IP) for Food Safety & Security & Traceability across the Supply Chain

Tổ chức bởi: Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Hosted by: Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Ngày/ Date: 20/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

Place: Seminar Room

Thời gian/ Time

Nội dung / Content

8:30 – 9:00

Đăng ký đại biểu/ Registration

9:00 – 9:05

Phát biểu chào mừng & giới thiệu

Welcome & Introduction

Diễn giả: Ông. Andrew Manly – Giám Đốc Truyền Thông, Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Speaker: Andrew Manly – Communications Director, Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

9:05 – 9:30

Những xu hướng A&IP mới – bền vững, thay đổi hiện thực, tăng cường an ninh và tiếp xúc người tiêu dùng – xây dựng mối quan hệ lâu dài

Latest Trends in A&IP – sustainability, changing reality, enhanced security and consumer contact – building relationships that last

Diễn giả: Ông. Andrew Manly – Giám Đốc Truyền Thông – Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Speaker: Mr. Andrew Manly – Communications Director, Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

9:30 – 10:00

Xây dựng niềm tin giữa thương hiệu và người tiêu dùng

Building Trust Between Brands and Consumers

Diễn giả: Ông. Tim Hadsel-Mares – Giám Đốc Khu vực Đông Nam Á, Scantrust SA

Speaker: Mr. Tim Hadsel-Mares – Regional Director South East Asia, Scantrust SA

10:30 – 11:00

Ứng dụng internet vào công nghiệp thực phẩm và đóng gói bao bì

Internet-Of-Foods and Packaging

Diễn giả: Ông. Apiwat Thongprasert – Giám đốc, STAR RFID

Speaker: Mr. Apiwat Thongprasert, Director, STAR RFID

11:00 – 11:30

Phương pháp đóng gói bao bì bền vững cho ngành công nghiệp chế biến hải sản

Sustainable packaging solutions for the seafood sector

Diễn giả: Ông. Surendra Soni – Giám đốc mảng Marketing, Sealed Air Inc

Speaker: Mr. Surendra Soni – Sector Marketing Director, Sealed Air Inc

11:30 – 12:00

Làm thế nào để các thiết bị cảm biến nhỏ tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc theo dõi thời hạn sử dụng của các sản phẩm dễ hỏng

Freshness at a glance

How small sensors are engendering a big change in monitoring the shelf-life of perishable products

Diễn giả: Mr. Patrick Lim – Head of operations – Evigence Sensors

Speaker: Mr. Patrick Lim – Head of operations – Evigence Sensors