TECHNICAL SEMINAR: Food Engineering and Packaging for Sustainable Development

KỸ THUẬT THỰC PHẨM & BAO BÌ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Food Engineering and Packaging for Sustainable Development

Tổ chức bởi: HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST)

Hosted by: Vietnam Association of Food Science & Technology (VAFoST)

Ngày/ Date: 21/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

Place: Seminar Room

Thời gian/ Time

Nội dung / Content

8:30 – 9:00

Đón khách/ Registration

9:00 – 9:15

Khai mạc hội thảo/ Opening remarks

9:15 – 11:30

1.       Vật liệu nhựa dẻo chịu nhiệt gốc sinh học và có thể phân hủy sinh học ứng dụng làm bao bì

Bio-based and biodegradable thermoplastic materials for packaging applications

Diễn giả: TS. Rangrong Yoksan – Đại học Kasetsart, Thái Lan

Speaker: Dr. Rangrong Yoksan – Kasetsart University, Thailand

2.       Polymer xanh: Vật liệu tiềm năng cho bao bì thực phẩm từ nguồn tái tạo được

Green polymers: A possible biodegradable food packaging materials from renewable sources

Diễn giả: ThS. Đặng Minh Khánh – Nghiên cứu sinh, Đại học Kasetsart, Thái Lan

Speaker: Msc. Dang Minh Khanh – PhD Candidate, Kasetsart University

3.       Năng lượng bền vững trong sản xuất thực phẩm phẩm – Nghiên cứu & Ứng dụng

Sustainable energy in food manufacturing – Research & Application

Diễn giả: TS. Lại Quốc Đạt – Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Speaker: Dr. Lại Quốc Đạt – University of Technology in HCMC

4.       Trách nhiệm Doanh nghiệp mở rộng trong quản lý rác thải bao bì thực phẩm

Extended Producer Responsibility (EPR) for Food Package Waste Management

Diễn giả: Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi Trường & Cộng Đồng; Nguyên trưởng phòng Phát triển bền vững UNDP Vietnam

Ms Nguyen Ngoc Ly – Director, Center for Environment and Community Research; Former Head of Sustainable Development Cluster of UNDP Vietnam

5.       Hoạt động thu gom vỏ hộp sữa giấy sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường

Gathering of used milk boxes for recycling and protecting the environment

Diễn giả: Đại diện NHC – Hành trình giải cứu rác chết

Speaker: Representative of NHC – Rescuing Dead Garbage Initiative

11:30 – 13:15

Nghỉ trưa – Tham quan triển lãm

Lunch break – Visit exhibition

13:30 – 15:00

6.       Bao bì thực phẩm tại TP.HCM  – Thực trạng và  Xu thế

Food packaging in HCMC – current issues & trends

7.       Đạo đức Thực phẩm & Giáo dục thực phẩm – xây dựng tư duy về giá trị thực phẩm & phát triển bền vững

Food Ethics and Food Education – Creating awareness for food values and sustainable development

Diễn giả: GS.TSKH Lưu Duẩn – Chi hộ trưởng Hội KH & CN Thực Phẩm Việt Nam tại TP.HCM

Speaker: Prof. Dr. Luu Dzuan – Head of VAFoST Saigon Chapter

8.       Hỏi đáp & thảo luận

Q&A and Discussion

 

TỔNG QUAN VỀ PPV2019

10 THÁNG 7, 2019