TECHNICAL SEMINAR: Empowering R&D, Technological Application and Development of New Business Models for Packaging Industry in the Context of Industry 4.0 and New Trends of Interdisciplinary Cooperation

Hội thảo/ Seminar

ĐẨY MẠNH R&D, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI CHO

NGÀNH BAO BÌ TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0  VÀ CÁC XU THẾ HỢP TÁC LIÊN NGÀNH MỚI

Empowering R&D, Technological Application and Development of New Business Models for Packaging Industry in the Context of Industry 4.0 and New Trends of Interdisciplinary Cooperation

Tổ chức bởi: HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM (RDI VIETNAM)

Hosted by: RESEARCH & DEVELOPMENT FOR INNOVATION VIETNAM (RDI VIETNAM)

Ngày/ Date: 21/03/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo kỹ thuật

Place: Technical Seminar Room

Thời gian/ Time

Nội dung / Content

9:00 – 9:30

Đăng ký đại biểu/ Registration

9:30 – 10:00

Ngành bao bì & các hướng ứng dụng công nghệ trong bối cảnh Công nghiệp 4.0

The packaging industry: Applying technologies in context of Industry 4.0

Diễn giả: Ông. Hoàng Quang Huy, Thư kí hội RDI

Speaker: Mr. Hoang Quang Huy – Secretary, RDI Association

10:00 – 10:30

Mô hình kinh tế tích hợp sản phẩm – dịch vụ nâng cao giá trị & tính cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bao bì, đóng gói sản phẩm

Integrated Product – Service Business Model for improving value and competitiveness in product packaging industry

Diễn giả: Ông. Ngô Xuân Bình, RDI

Speaker: Mr. Ngo Xuan Binh, RDI Association

10:30 – 11:00

Tích hợp thiết kế công nghiệp, sản xuất, chuỗi cung ứng và mạng xã hội trong bối cảnh tối ưu hóa sự hợp tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp: Kỹ thuật, Marketing, Thiết kế, Sản xuất, Kinh doanh & Thương hiệu

Integrating industrial design, manufacturing, supply chain and social network for optimizing the cooperation between Enterprises’ departments: Technical, Marketing, Design, Manufacturing, Business and Brand

Diễn giả: Ông. Lê Sỹ Lộc, RDI Việt Nam

Speaker: Mr. Le Sy Loc – RDI Association

11h30

Kết thúc hội thảo/ End of Conference

TỔNG QUAN VỀ PPV2019

10 THÁNG 7, 2019