WORKSHOP: Experiencing the launch of a R&D Project: Development of an Integrated Product - Service Business Model for Packaging Industry

Workshop

THAM GIA TRẢI NGHIỆM TIẾN HÀNH DỰ ÁN R&D:

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH TÍCH HỢP SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CHO LĨNH VỰC BAO BÌ

Experiencing the launch of a R&D Project:

Development of an Integrated Product – Service Business Model for Packaging Industry

Thời gian/ Time

Nội dung/ Content

13:30 – 14:00

Đăng ký đại biểu/ Registration

14:00 – 14:30

(Phần dẫn) Mô hình tích hợp sản phẩm – dịch vụ: Xu thế mới trong ngành bao bì và đóng gói

(Introduction part) Integrated Product – Service Business Model: New trend in packaging

14:30 – 15:30

Hướng dẫn chia nhóm thực hành và cách chấm điểm

Practice guideline

15:30 – 16:00

Thảo luận và phát triển ý tưởng

Brainstorming and developing the ideas

16:00 – 17:00

Bảo vệ ý tưởng, chấm điểm và trao giải

Presenting the idea, evaluating, grading and awarding

17:00

Kết thúc workshop/ End of workshop 

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019

10 THÁNG 7, 2019