TECHNICAL SEMINAR: Improving Customer Experience & Brand Recognition through Smart design of product package

Hội thảo/ Seminar

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

THÔNG QUA THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM THÔNG MINH

Improving Customer Experience & Brand Recognition through Smart design of product package

Tổ chức bởi: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH MESLAB

Hosted by: Multi Engineering Solutions Laboratory

Ngày/ Date: 19/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

Place: Seminar Room

Thời gian/ Time

Nội dung / Content

9:00 – 9:30

Đăng ký đại biểu/ Registration

9:30 – 10:00

Nâng cao tính cạnh tranh thông qua thiết kế hướng tới Trải nghiệm khách hàng

Improving Product’s Competitiveness  through Customer Experience Oriented design

(Packaging design specialist, S-River Agency )

Diễn giả: Bà. Trang, S-River Agency, chuyên gia thiết kế – Bao bì

Speaker: Ms. Trang – Packaging Design Specialist, S – River Agency

10:00 – 10:30

Kỹ thuật trực quan hóa thông tin trong thiết kế Bao bì sản phẩm

Information Visualization Technique on designing packages (UX design team leader, MES LAB)

Diễn giả: Bà. Mai Phương Huệ, MES LAB

Speaker: Ms. Mai Phuong Hue, MESLAB

10:30 – 11:00

Xây dựng bao bì tương tác phục vụ truyền thông cho sản phẩm

Developing interactive packages for product marketing campaigns (Technical manager, MES LAB)

Diễn giả: Ông. Ngô Xuân Bình, MES LAB

Speaker: Mr. Ngo Xuan Binh – MESLAB

11h30

Kết thúc hội thảo/ End of Conference

TỔNG QUAN VỀ PPV2019

10 THÁNG 7, 2019