WORKSHOP: Generation, Development and Evaluation of "Interactive Packaging" Ideas to Improve Customer Experience & Product Communication

Workshop

TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM “BAO BÌ TƯƠNG TÁC” GIÚP NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG & PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG SẢN PHẨM

Generation, Development and Evaluation of “Interactive Packaging” Ideas to Improve Customer Experience & Product Communication

Tổ chức bởi: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH MESLAB

Hosted by: Multi Engineering Solutions Laboratory

Ngày/ Date: 19/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

Place: Seminar Room

Thời gian/ Time

Nội dung/ Content

13:30 – 14:00

Đăng ký đại biểu/ Registration

14:00 – 14:30

(Phần dẫn) Bao bì tương tác, xu hướng công nghệ mới và những cách tiếp cận

(Introduction part) “Interactive Packaging” – new technical trend and methods to approach

14:30 – 15:30

Hướng dẫn chia nhóm thực hành và cách chấm điểm

Practice guideline

15:30 – 16:00

Thảo luận và phát triển ý tưởng

Brainstorming and developing the ideas

16:00 – 17:00

Bảo vệ ý tưởng, chấm điểm và trao giải

Presenting the idea, evaluating, grading and awarding

17:00

Kết thúc workshop/ End of workshop 

TỔNG QUAN VỀ PPV2019

10 THÁNG 7, 2019